De landelijke partijen hebben een grote woningcrisis veroorzaakt, waaronder een enorme stijging van huur- en kooprijzen. Een oneerlijk systeem waarbij statushouders voorrang krijgen op een woning. Hierdoor moeten anderen wachten. Wij willen af van de beknellende landelijke (bouw)regels.

Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

  • We bouwen woningen voor alle leeftijden; zowel voor jongeren, gezinnen, ouderen als alleenstaanden.
  • Onze jonge inwoners krijgen voorrang op woningen. Met innovatieve bouwmethoden en woningtypes moeten starters sneller toegang hebben tot de woningmarkt.
  • We stimuleren het doorstromen van senioren naar gelijkvloerse en/of levensloopbestendige woningen, zodat woningen beschikbaar komen voor (jonge) gezinnen.
  • We willen bouwen rond bestaande kernen, waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom, en inpasbaar in de omgeving. We gaan niet bouwen in het groen en bij recreatie- en stiltegebieden.
  • We creëren bouwpercelen met tiny houses voor eigen inwoners. Ook wordt het plaatsen van tiny houses op bestaande percelen in buitengebied toegestaan.
  • We stellen een zelfbewoningsplicht in. Er komt een verbod op opkopen van woningen.
  • Permanente bewoning van vakantiebungalows wordt toegestaan.
  • We kopen voormalige boerderijen en -erven, nu in het bezit van de provincie Zuid-Holland, aan en geven deze een bestemming als woonruimte.
  • Iedere woning krijgt de mogelijkheid op een eigen parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt. We verruimen de parkeernorm. Bij nieuwbouwcomplexen wordt parkeren opgelost binnen het nieuwbouwproject.
  • Het bouwen van hoge woongebouwen van meer dan zes verdiepingen is geen goed idee. Leefbaar Krimpenerwaard wil dit tegengaan.